Activiteitenbesluit, energiebesparing en powermanagment

Geplaatst: 18-12-2015

Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit geldt voor bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq). De energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel geld op.

In het Activiteitenbesluit, art. 2.15, staat beschreven dat ondernemers verplicht zijn alle maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. In de gebouwde omgeving zijn veel maatregelen die een korte terugverdientijd hebben. Een terugverdientijd is afhankelijk van de energieprijs. Daarom zijn voor het verduidelijken van deze maatregelen erkende maatregelenlijsten opgesteld om zo discussies te vermijden.

Kan een bedrijf kan laten zien dat hij voldoet aan de erkende maatregelenlijsten? Dan gaat het bevoegd gezag ervan uit dat de onderneming voldoet aan het Activiteitenbesluit.

Beschikbare erkende maatregelenlijsten

Deze zijn er nu voor:

  • kantoren
  • zorggebouwen
  • onderwijsgebouwen

Energielabel en activiteitenbesluit

In de erkende maatregelenlijsten wordt verwezen naar het Energielabel. Van kantoren met een Energielabel C wordt verwacht dat zij voldoen aan de gebouwgebonden maatregelen over de verwarmingsinstallatie, isolatie van de buitenmuur, vaste verlichting en ventilatie-installatie.

Bevoegd gezag en InfoMil

Infomil is het kenniscentrum voor het bevoegd gezag rondom onder andere energiebesparing en bedrijven. Het bevoegd gezag wordt vaak uitgevoerd door een Regionale Uitvoeringsdienst of Omgevingsdienst. Dit verschilt per regio.

Het bevoegd gezag kan zijn eigen handhavingsstrategie bepalen. Vaak begint het bevoegd gezag ermee om in gesprek te gaan met een bedrijf en te stimuleren om maatregelen te nemen. Als stok achter de deur is er de dwangsom.

Energieakkoord

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt voor de intensivering van het toezicht en de handhaving op dit besluit. De VNG stimuleert gemeenten om meer uit energiebesparing bij bedrijven te halen.

Om als bedrijf snel en eenvoudig te kunnen laten zien dat er wordt voldaan aan deze wetgeving, wordt het instrument Energie Prestatie Keuring ontwikkeld.

Het Expertisecentrum Energiebesparing helpt brancheorganisaties, bedrijven en bevoegde gezagen bij kennisoverdracht rondom het uitvoeren van energiebesparing.

MJA

MJA-deelnemers moeten ook voldoen aan het Activiteitenbesluit, maar hebben in het MJA-convenant hier afspraken over gemaakt. Ieder jaar leggen ze verantwoording af via de monitoring rondom het energieverbruik en de genomen maatregelen. Een keer in de 4 jaar maken zij een Energy efficiency plan (EEP). Zij zijn verplicht om een Energiezorgsysteem toe te passen.

Grote bedrijven die geen MJA-deelnemer zijn, moeten ook iedere 4 jaar een energy-audit maken.

bron: RVO

« Nieuws overzicht