Zoeken
Winkelmandje
Categorieën

Algemene Voorwaarden LedLighting B.V.

1. Algemeen 

De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ledlighting B.V. en alle met Ledlighting B.V. afgesloten  transacties; afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend indien deze vooraf door Ledlighting B.V. schriftelijk zijn bevestigd. Bij het plaatsen van  een opdracht aanvaarden kopers zonder voorbehoud deze voorwaarden. 

2. Aanbiedingen 

Alle aanbiedingen van Ledlighting B.V. zijn vrijblijvend; transacties zijn bindend, indien deze schriftelijk door Ledlighting B.V. zijn  bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop met de uitvoering hiervan door Ledlighting B.V. is aangevangen. 

 Dit is ook van toepassing op aanbiedingen en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers van Ledlighting B.V. of andere     personen die bij  Ledlighting B.V. in dienst zijn en de door hen gedane aanbiedingen en gemaakte afspraken. 

Een vrijblijvende aanbieding kan, na de ontvangst van de aanvaarding door Ledlighting B.V., worden herroepen binnen 30 dagen na ontvangst  van de aanvaarding. Alle aanbiedingen zijn herroepelijk binnen een termijn van 30 dagen, ook als daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. In  dat geval is de aanbieding herroepelijk tot 30 dagen na afloop van de termijn van aanvaarding

 3. Prijzen 

Vermelding door Ledlighting B.V. van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven. 

Ledlighting B.V. heeft het recht, voor het sluiten van de overeenkomst met de koper, verhoging van de bruto prijzen door de leverancier of  verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting e.d.) door te berekenen aan koper. 

4. Maten, gewichten, tekeningen, afbeeldingen en technische gegevens 

De in de aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal van Ledlighting B.V. vermelde maten, gewichten en 

technische gegevens, alsmede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij door  Ledlighting B.V. schriftelijk een garantie wordt verstrekt. 

De auteursrechten op door Ledlighting B.V. verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, alsmede in het algemeen op hetgeen  door Ledlighting B.V. wordt gepubliceerd, komen – ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht – uitsluitend aan Ledlighting B.V. toe; zonder de toestemming van Ledlighting B.V. mogen deze publicaties of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke  vorm ook, ter beschikking van derden worden gesteld

5. Levering 

Ledlighting B.V. behoudt zich het recht voor, voor het sluiten van de overeenkomst met koper, vrachtkosten in rekening te brengen volgens het op dat tijdstip bij Ledlighting B.V. geldende vrachtkostentarief. Bovendien behoudt Ledlighting B.V. zich het recht voor, in geval van orders  beneden een door Ledlighting B.V. telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), voor het sluiten van de overeenkomst  met koper een kleine orderkosten in rekening te brengen volgens het op dat tijdstip bij Ledlighting B.V. geldende tarief. 

6. Overmacht 

Ledlighting B.V. is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien Ledlighting B.V.  op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. 

Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Ledlighting B.V. kunnen worden beïnvloed. Hieronder is  uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan Ledlighting B.V. Ter zake zal Ledlighting B.V. koper op de hoogte stellen van  het niet (tijdig) leveren aan Ledlighting B.V. door derden

7. Eigendomsvoorbehoud 

Ledlighting B.V. behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en  toekomstige verplichtingen jegens Ledlighting B.V. in de zin van artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek. 

8. Levertijden 

De door Ledlighting B.V. opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door  Ledlighting B.V. is gegarandeerd. 

Afgezien van gevallen waarin Ledlighting B.V. ter zake een garantie heeft verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van de  mogelijkheden van Ledlighting B.V.

Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van Ledlighting B.V. kan worden gevergd – daaronder mede begrepen het geval dat Ledlighting B.V. door haar eigen leveranciers niet tot levering in staat wordt gesteld –  zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.  Indien de gehele aflevering niet plaatsvindt binnen 6 maanden nadat de transactie tot stand is gekomen, hebben partijen het recht deze transactie te  annuleren. Dit recht bestaat ook indien de transactie gedeeltelijk is uitgevoerd. 

9. Reclames 

Indien koper meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient koper dat binnen 8 dagen na de dag van aflevering  schriftelijk aan Ledlighting B.V. mede te delen. Gebreken waarvan koper kan aantonen dat deze niet binnen 8 dagen ontdekt konden worden, 

dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Ledlighting B.V. te worden medegedeeld. Het recht van koper tot ontbinding van de overeenkomst blijft gehandhaafd, ook na het verstrijken van deze reclametermijn. Koper is alleen na schriftelijke toestemming van Ledlighting B.V. gerechtigd de goederen waarover hij reclameert, terug te zenden. Koper dient  dan deze franco op te sturen of met een retourbon aan de door Ledlighting B.V. ingeschakelde chauffeur mee te geven

10. Verplichtingen koper 

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt door afname van het product te weigeren of niet binnen de afgesproken termijn zijn  betalingsverplichtingen voldoet, is Ledlighting B.V. bevoegd, na voorafgaande ingebrekestelling, de transactie zonder rechterlijke tussenkomst te  ontbinden.  Onverminderd de aanspraken van Ledlighting B.V. op schadevergoeding is Ledlighting B.V. in dat geval bevoegd alle lopende transacties,  voor zover nog niet uitgevoerd, met de betreffende koper onder gelijke voorwaarden te annuleren. Iedere annulering heeft steeds de opeisbaarheid  van al het aan Ledlighting B.V. verschuldigde ten gevolg.

11.  Betaling 

De betaling van de factuurbedragen dient uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum in het bezit van Ledlighting B.V. te zijn, dan wel zoveel  eerder of zoveel later als overeengekomen en door Ledlighting B.V. schriftelijk is bevestigd. Betaling heeft plaatsgevonden zodra Ledlighting  B.V. over het geld kan beschikken.  Betalingen op andere wijze dan betalen op het bankrekening nummer van Ledlighting BV zijn niet toegestaan. Tenzij uitdrukkelijk door Ledlighting B.V. met de koper schriftelijk anders is overeengekomen, zal een betaling van de koper strekken en door  Ledlighting B.V. worden geboekt in mindering op, respectievelijk ter voldoening van de oudste vervallen factu(u)r(en), met dien verstande dat  Ledlighting B.V. steeds de bevoegdheid bezit betalingen in mindering te brengen op, respectievelijk als voldoening te beschouwen van (een)  openstaande facu(u)r(en) ter keuze van Ledlighting B.V. Zodra de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de koper kredietkosten verschuldigd over de betreffende factuurbedragen. Dat wil zeggen dat  Ledlighting B.V. aan de koper kredietkosten in rekening kan brengen, zodra de betaling van het factuurbedrag niet voor de vervaldata van de  desbetreffende facturen heeft plaatsgevonden.

De kredietkostenvergoeding bedraagt 3,5% per maand over het totale volgens de factuur te betalen  bedrag. Het vergoedingspercentage kan ter beoordeling van Ledlighting B.V. worden verhoogd of verlaagd.  Ledlighting B.V. is bij niet-betaling, dan wel niet tijdige betaling van de factuurbedragen bevoegd de uitlevering van goederen, dan wel het  verrichten van diensten, behorende tot de betrokken of andere transacties op ter schorten.  Wanneer Ledlighting B.V. het bij niet tijdige betaling nodig oordeelt haar vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt  daarvan door Ledlightingy B.V. schriftelijk aan de koper kennis gegeven; in de regel zal Ledlighting B.V. de koper daarbij een door Ledlighting B.V. te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de koper alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval ter  beoordeling  van Ledlighting B.V. onverwijlde incassomaatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien Ledlighting B.V. tot het nemen van  incassomaatregelen besluit, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de koper; ter keuze van Ledlighting B.V. kan zij  koper belasten voor alle werkelijke kosten, waarvoor Ledlighting B.V. zelf wordt belast, dan wel voor een bedrag, gelijk aan 25%, berekend over  het aan Ledlighting B.V. verschuldigde bedrag (hoofdsom en kredietkostenvergoeding )

Ledlighting B.V. behoudt zich het recht voor, te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane, als  nog te verrichten leveringen, welke zekerheid ter keuze van Ledlighting B.V. kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling of bankgarantie. Ook is Ledlighting B.V. bevoegd in daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende gevallen voortaan slechts  onder rembours te leveren, indien nodig in afwijking van getroffen afspraken. 

12.  Garantie en aansprakelijkheid 

Wegens de levering van goederen neemt Ledlighting B.V. tegenover de koper die garanties op zich welke in de offerte staan omschreven, tenzij niet in de offerte vermeld is de garantie op alle goederen 3 jaren.

 Verdere garanties kunnen slechts op Ledlighting B.V. rusten wanneer daarvan blijkt uit een Ledlighting B.V. afgegeven schriftelijke verklaring, anders dan de vermelding           

 de offerte. Beperkingen van de  aansprakelijkheid van Ledslighting B.V. gelden niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Ledlighting B.V.. 

Voor schade uit of in verband met de overeenkomst ontstaan waarvoor Ledlighting B.V. rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor  zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, het navolgende: 

a) Uitsluitend die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan de koper kan bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de 

omstandigheid of gebeurtenis die aan Ledlighting B.V. kan worden toegerekend en de schade; 

b) Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals 

bedrijfsschade of enige door de koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking; 

c) Onverminderd het bepaalde in dit artikel, komt voor vergoeding alleen in aanmerking schade, geleden binnen 1 jaar, nadat het risico met  

betrekking tot de goederen is overgegaan op de koper en welke uiterlijk op de 7e dag na het ‘ongeval’ schriftelijk aan Ledlighting B.V. is gemeld;

 d) De koper vrijwaart Ledlighting B.V. tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, met inbegrip van werknemers van de koper  

of van diens afnemer, die stellen schade te hebben geleden door een zaak die Ledlighting B.V. aan of vanwege de koper heeft afgeleverd, voor 

zover het totaal der vorderingen de hierboven gestelde grenzen overschrijdt. Dit behoudens en voor zover de koper aantoont dat Ledlighting B.V.  uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene leveringsvoorwaarden in de verhouding tot de koper voor die schade aansprakelijk is en deze aan  de koper dient te vergoeden. 

13.  Materiaalfouten; fabrieksgaranties 

Ledlighting B.V. aanvaardt geen verdergaande verplichtingen dan het vervangen dan wel crediteren van de waarde van het geleverde gebrekkige  product. Ledlighting B.V. kan niet voor vergoeding van eventueel overige geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken. 

Ledlighting B.V. kan evenmin tot schadevergoeding worden aangesproken indien de goederen zijn geleverd onder enige fabrieks- of 

importeursgarantie. In dat geval is de afhandeling van een beroep op de betreffende garantie geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of 

importeur. Dit artikel is van toepassing, onverminderd hetgeen is overeengekomen in artikel 12 van deze voorwaarden. 

14.  Retournering van goederen 

Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat de koper aanstonds na aflevering door Ledlighting B.V. gehouden is de goederen te controleren op  overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de goederen overeenkomstig de order worden afgeleverd. 

In geval van reclamaties worden door Ledlighting B.V. geleverde goederen uitsluitend retour gehaald, respectievelijk retour genomen, nadat 

vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van Ledlighting B.V. heeft plaatsgevonden; het voorgaande is ook van toepassing indien  Ledlighting B.V. zich ermee akkoord verklaart dat goederen ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van een reclamatie sprake is. 

15.  Voorrang voorwaarden 

Na sluiting van de overeenkomst tussen Ledlicgting B.V. en koper gelden nog slechts deze algemene leveringsvoorwaarden, ongeacht de  eventueel door koper gehanteerde algemene (leverings)voorwaarden. 

16.  Geschillen 

Slechts de rechter te Rotterdam is bevoegd tot beslechting van geschillen die mochten voortvloeien uit de tussen Ledlighting B.V. en koper  gesloten overeenkomst en/of deze algemene leveringsvoorwaarden. 

17.  Toepasselijk recht 

Op de tussen Ledlighting B.V. en koper gesloten overeenkomst en deze algemene leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.